Søk nå
 Næringsliv   Bedriftsbarometer   Statistikk 

Bedriftsbarometer 2023 Q2

Nedkjøling av norsk næringsliv fortsetter - aggregert leverte AS Norge en inntektsvekst på 3% i andre kvartal 2023 sammenlignet med andre kvartal 2022. Justert for inflasjonen på 6,4% i samme periode er resesjonen og marginskvisen i gang blant små bedrifter.

Aggregert er inntektene til norske bedrifter steg med 3,0% i andre kvartal hjulpet av en sterk juni-måned, men vi ser nå en todeling i bedriftsmarkedet hvor de minste bedriftene opplever nedgang i inntekter.

Samtidig har bedriftene klart å holde driftskostnadene under kontroll med en tilnærmet flat utvikling hittil i år med 3,1% økning i kostnader sammenlignet med andre kvartal 2022. Samtidig viser tallene at EBIT-marginene ligger tilnærmet uendret sammenlignet med samme periode i 2022.

Vi hadde en hypotese om at vi ville se tegn til greedflation i tallene, men dette ser vi ikke – i hvert fall ikke nå lenger. Den negative trenden i sysselsetning vi så forrige kvartal har fortsatt og vi har en faktisk nedgang blant ansatte for første gang siden Covid-19 samtidig som inntektsveksten stagnerer og marginene skvises. Det blir ikke mye vekst av slike tall når inflasjonen i samme periode var på 6,4% - så det er vanskelig å ikke si at vi defacto er i en form for resesjon blant de «vanlige» bedriftene, sier Israr Khan.

Aprila Banks bedriftsbarometer er basert på daglig oppdatert regnskapsinformasjon fra et utvalg av 5 000 bedrifter i Norge og er dermed en effektiv temperaturmåler på tilstanden i norsk næringsliv. Analysen for andre kvartal 2023 viser at næringslivet fortsetter den svake trenden vi så i første kvartal.

Vi ser nå den svakeste årlige veksten observert med unntak av 2020 sett opp mot 2019 som var sterkt preget av Covid-19 og nedstengninger.

Vi ser fortsatt at bedriftene er robuste, men nyansene fra det regionale nettverket drukner litt i overskriftene opplever vi. Høye oljepriser, økt aktivitet blant energiaktører medfører at enkeltsektorer og enkeltregioner i utvalget trekker sterkt opp, mens de «vanlige» bedriftene vil nok ikke kjenne seg helt igjen i behovet for ytterligere press i økonomien i form av økte renter, sier Israr Khan.

Aprila Banks bedriftsbarometer for andre kvartal 2023 viser:

 • Todeling av næringslivet, de minste bedriftene opplever tydelig nedgang: Vi ser en sterk todeling i næringslivet. De minste bedriftene med inntil fem ansatte har lavest vekst og/eller størst nedgang i omsetning og sysselsetning. De er dog også de med størst omstillingsevne og som har evnet å styrke marginene sine vha. store kostnadskutt, sterkt drevet av redusert bemanning. Bedrifter med seks eller flere ansatte har en økning i både omsetning og bemanning, men på bekostning av marginene.

 • Fortsatt vekst i inntekter: Aggregert viser tallene en inntektsvekst på 3,0% sammenlignet med andre kvartal 2022, hovedsakelig hjulpet av juni.Både april og mai hadde lavere inntekter enn samme perioder i 2022, mens juni isolert sett viste en økning på 9,0% sammenlignet med juni året før som bidro til positiv utvikling sett over hele perioden.

 • Bygg- og anlegg bidro dog til mesteparten av veksten. Fratrukket bygg- og anlegg er veksten på 0,4% sammenlignet med samme periode i fjor.

 • De minste bedriftene opplever dog en nedgang i omsetning på 4%. Dette inkluderer også bedrifter i bygg og anlegg.

 • Øvrige bedrifter med seks eller flere ansatte har en økning i omsetning på 6% og hele 13% i bygg og anlegg.

 • Kostnadskontroll: Veksten i driftsrelatert kostnader var på 3,1%, noe som viser bedriftenes evne til å holde kontroll på kostnadene. Lønnskostnader viser en økning på 4,6% - dog justert for antall ansatte ligger den reelle lønnsinflasjonen på 5,6% sammenlignet med samme periode i 2022.

 • Nedgang i sysselsetning: Den avtakende veksten i sysselsetting vi så i første kvartal 2023 har nå blitt til en nedgang i sysselsetting. Andre kvartal 2023 viser en nedgang i antall ansatte på 2,1% sammenlignet med samme periode i 2022. Størst nedgang ser vi i transportsektoren med en nedgang på hele 17%, tjenesteytende næring med en nedgang på 6,4% og varehandel med en nedgang på 3,7%.

 • Marginvekst utradert: På tross av kostnadskontroll og noe vekst i inntekter er marginveksten utradert. Aggregert ligger marginene på 10% - noe som i praksis er en svak nedgang på 0,1% sammenlignet med samme periode i 2022.

Last ned hele rapporten her

Om Aprila Banks bedriftsbarometer

Aprila Banks bedriftsbarometer er en temperaturmåler på norsk næringsliv og norske bedrifter. Barometeret baseres på et datagrunnlag innhentet på daglig, ukentlig eller månedlig basis fra et stadig voksende antall bedrifter. Dette er blant de største og mest oppdaterte datagrunnlagene for å vurdere norsk næringslivs finansielle tilstand. Barometeret baserer seg på:

Både kunder og ikke-kunder av banken som gir et bredt representativt grunnlag

 • Regnskapsdata fra ~ 5 000 norske bedrifter.

 • Små og mellomstore bedrifter over hele Norge, med geografisk fordeling tilsvarende ordinære geografiske næringsstrukturer i landet

 • Bedriftenes sektortilhørighet er fordelt i henhold til den generellere sektorfordelingen i Norge

Kontakt

For vurderinger, innspill og andre kommentarer, ta kontakt.

Israr Khan

 • Medgründer, produkt og teknologisjef.

 • israr@aprila.no

 • +47 980 03 099

window.hsConversationsSettings = { loadImmediately: true, // Allows you to manually load the widget using .load() }; function openChat() { //window.HubSpotConversations.widget.load({ widgetOpen: true }); window.HubSpotConversations.widget.load(); window.HubSpotConversations.widget.open(); } function closeChat() { }