Søk nå

Norske små og mellomstore bedrifter (SMB) er inne i en alvorlig resesjon

Vi er inne i en kraftig nedkjøling av fastlands Norge. De bedriftene som skaper aktivitet og arbeidsplasser over hele landet er i resesjon.

Skatter og avgifter øker og øker

Aprila Bank har rundt 7.000 norske SMB kunder, som er representative for SMB i Norge både iht geografi og næringskoder. De har opplevd et 9% fall i omsetning de siste 12 måneder. Justert for inflasjon er fallet på 13%.

Dette betyr at de bedriftene som skaper aktivitet og arbeidsplasser land og strand rundt, lokalt og i distriktene, er inne i en alvorlig resesjon.

Norge «går så det suser», men det er oljen og det offentlige.

Regjeringen sier at Norge «går så det suser» og at «investeringene er rekordhøye». Ja de er det, i oljesektoren. Olje går så det suser, og flertallet av nye arbeidsplasser skapes i det offentlige. Ingen av delene er bærekraftige for fremtiden.

Revidert nasjonalbudsjett fremlagt 14. mai nevner faktisk nedgangen i næringslivet, så vidt

I revidert nasjonalbudsjett kom den første lille indikasjonen på at virkeligheten kanskje innhenter regjeringen: Finansdepartementet har regnet seg frem til at «Bedriftsinvesteringer, fastlandsforetak» vil falle med 2,6 % i 2024, og de forventer ytterligere fall på 3,4 % i 2025. Det er nye takter, men velkjent for næringslivet selv. Da kan man jo håpe at regjeringen tar tak i dette?

Offentlige utgifter fortsetter å vokse i revidert statsbudsjett, som skal vedtas 21. juni

Offentlige utgifter i revidert statsbudsjett for 2024 øker fra 62 % til 63 % av brutto nasjonal produkt. I Sverige er dette tallet 47 %, og gjennomsnitt i OECD er 41 %. Offentlige inntekter og offentlige utgifter øker i Norge, og privat sektor blir en stadig mindre del av norsk økonomi. Og stadig hardere skattlagt.

Hadde offentlige utgifter i Norge vært 47 % av BNP som i Sverige, så hadde staten brukt kr 437 milliarder mindre i 2024. Sett opp mot at summen av forventet personskatt i 2024 (inntektsskatt og formueskatt) er kr 418 milliarder, så virker det norske offentlige overforbruket ganske voldsomt.

Jobbskapertall publisert 31. mai viser økning i antall ansatte i offentlig sektor

Finans Norge publiserte jobbskapertall i dag 31. mai. Der fremkommer det at fra 1. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024 er det skapt 16.400 nye jobber i Norge. Av disse er 14.900 arbeidsplasser skapt i offentlig sektor, og bare 1.500 arbeidsplasser skapt i privat sektor. Dette er en svært bekymringsfull utvikling med tanke på at det er privat sektor som i hovedsak bærer velferds-Norge og de offentlige arbeidsplassene.

De største fallene i antall ansatte er i «forretningsmessig tjenesteyting» (-26.000 ansatte siste fire kvartaler), som antakelig er sterkt påvirket av forbudet mot innleid bemanning, og bygg- og anlegg sektoren som mistet rundt 3.300 ansatte de siste fire kvartalene.

Tøffe tider for små og mellomstore bedrifter

Så – det går altså ikke så det suser for alle. Små og mellomstore bedrifter har de siste par årene blitt pålagt store skatte- og avgiftsøkninger på toppen av høy inflasjon, lav kroneverdi, høye energipriser og økte renter. I en undersøkelse gjennomført av Aprila Bank i juni i fjor svarte 71% av våre kunder at den mest kritiske kostnadsøkningen var skatte- og avgiftsøkninger. I «verdens rikeste land».

Vel – nå ser vi resultatet. De som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt for egen regning og risiko er nå i en alvorlig resesjon. Og den er delvis politisk skapt.

Fallende produktivitet

Litt teknisk, men denne utviklingen med vekst i offentlig forbruk og offentlige ansatte ift næringslivets andel av norsk økonomi og ansatte, skaper lavere produktivitet, og det er noe av det verste som kan skje med et land over tid – man mister konkurransekraft.

window.hsConversationsSettings = { loadImmediately: true, // Allows you to manually load the widget using .load() }; function openChat() { //window.HubSpotConversations.widget.load({ widgetOpen: true }); window.HubSpotConversations.widget.load(); window.HubSpotConversations.widget.open(); } function closeChat() { }